Ikke vent med å melde fra om pasientskade

For å være erstatningspliktig må en pasientskade skyldes svikt i behandling, medføre et økonomisk tap på over 10.000 kroner og ikke være foreldet.

Foto: iStockphoto

TEKST Gunn Iren Kleppe

Har man vært utsatt for en pasientskade, er det viktig å melde fra til Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE) før foreldelsesfristen på tre år utløper.

Man avbryter da foreldelse, og man har ingenting å tape på å melde den, understreker advokat MNA Andreas Østby fra Advokatfirmaet Nicolaisen.
Har man vært utsatt for en skade i forbindelse med behandling, gir det likevel ikke alltid grunnlag for erstatning.

Operasjoner, for eksempel, medfører alltid en viss risiko, så vilkåret er at det er en svikt i behandlingen.
Saksbehandlingen hos NPE er todelt. Først vurderes ansvar, det vil si om det foreligger svikt og om det er årsakssammenheng. Tilkjennes erstatning er neste steg utmåling av erstatningen. Man kan også ha krav på dekning av nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Må være svikt

Hva slags skader og feilbehandling gjelder dette?
Det kan jo være nesten alt, så lenge det er en svikt, da. Det at fastlegen ikke oppdager noe han burde ha oppdaget, som igjen fører til forsinket diagnostisering, det er jo å anse som en svikt. [Eller] hvis det ikke er kvalifisert personell i forbindelse med en operasjon, svarer Østby.
Eller at man blir sendt hjem for tidlig etter en operasjon og det oppstår skade som hadde vært oppdaget ved lengre observasjon. Og i blant viser
sakkyndiges vurdering at de ansvarlige hadde vært lenge på vakt og ikke hadde hatt nok søvn, noe som har hatt betydning for behandlingen.
Nå som korona er aktuelt, kan det være at smitte på sykehjem utgjør svikt i behandling og gir krav på erstatning, så lenge det er økonomisk tap.

Får man alvorlige bivirkninger som fører til en varig skade, for eksempel som følge av vaksinasjon, vil det normalt også være en erstatningsbetingende skade, tilføyer han.
Det finnes også tilfeller der man kunne forvente erstatningsplikt, hvor det ikke gjelder.

Det kan for eksempel være en operasjon med lav risiko hvor det
likevel skjer stor og sjelden skade.

Men det er likevel ikke nok til å konstatere erstatning, med mindre det som hovedregel er begått en feil, understreker advokaten.

Hva slags erstatning får du

Hvis NPE erkjenner ansvar, kan du ha rett på økonomisk erstatning. Det gjøres ikke fratrekk for eventuell livsforsikring.


En viktig erstatningspost er påført og fremtidig inntektstap:

Blir du arbeidsufør på grunn av pasientskade, så har du i prinsippet krav på å få dekket det økonomiske tapet som følge av dette, sier Østby.

Normalt utgjør det mellomlegget mellom uføretrygd og antatt lønn. Påført inntektstap er forholdsvis enkelt å bli enig om, men fremtidig inntektstap kan skape tvister. Her gjelder det å sannsynliggjøre, noe som kan være en utfordring.
Videre skal ménerstatning dekke tapt livsutfoldelse, og beregnes ut fra alder og størrelsen på skaden.

Ménerstatning gis dersom man er påført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, forklarer han.
Tapt hjemmearbeidsevne er en annen erstatningspost, og gjelder både innendørs og utendørs arbeid.
Det kan også være at NPE dekker utgifter som faller utenfor NAVs ansvar for hjelpemidler og tilrettelegging rundt uførhet.

Ikke vent

Det spiller ingen rolle om skaden er påført i privat eller offentlig helseforetak. Skade ved behandling i utlandet kan i noen tilfeller dekkes der det foreligger avtale, men det må i så fall undersøkes.
Det er enkelt å melde fra om pasientskade via NPEs nettsider, men man må belage seg på lang saksbehandlingstid. Det tar gjerne minst et år før
man får svar på ansvarserkjennelse, og enda et når det gjelder utmåling. En eventuell klage på vedtak til Pasientskadenemda vil også ta tid, så prosessen tar fort 1 – 3 år.

Det er vel rundt 5000 saker som meldes hvert år til NPE. Og rundt 2000 blir godkjent som pasientskader, forteller Østby, og enda færre gir erstatningsutbetaling fordi det ikke foreligger økonomisk tap.

Ikke nøl, ikke vent, ikke kjenn på at det går over, oppfordrer han, for i verste fall kan det bli brukt mot en.

WordPress Ads